Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom e-shopu, predávajúcim a dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope pizzamilano.sk je Milan Liháň, Majakovského 6, 036 01 Martin, IČO: 40991083, DIČ: 1032412458, IČ DPH: SK1032412458 s prevádzkou Pizza Milano, Ul. Stavbárska 16, 036 01 Martin, zapísaný v živnostenskom registri OU-MT, č. živnostenského registra 506-14511.

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu ako aj telefonickej komunikácie.

Objednávka

Objednanie telefonicky na číslach 043 / 422 33 55, 0907 391 404, alebo cez pizzamilano.sk.

Objednanie cez pizzamilano.sk je možné bez prihlásenia, alebo ako prihlásený zákazník, ktorý má svoje konto vytvorené v prípade objednávky (dobrovoľné) na našom e-shope. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov, alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke. Objednávky sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť telefonicky na číslach 043 / 422 33 55, 0907 391 404, alebo osobne, v prípade, že ešte nie je vyrobená, alebo v prípade, že nie je v štádiu výroby, a to maximálne do 10 minút od objednania tovaru. Po odoslaní väčšej objednávky online, môžeme potvrdenie overiť telefonicky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodaciu lehotu skrátiť alebo predĺžiť podľa aktuálnej vyťaženosti prevádzky, pričom o tom informuje zákazníka vopred pred doručením tovaru na telefónnom čísle, ktoré zákazník uviedol v objednávke. Predávajúci môže objednávku zrušiť v prípade, ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári.

Predobjednávky v daný deň 1 hodinu pred začatím otváracích hodín (doručenie do 2 hodín).

Posledné on-line objednávky prijímame najneskôr 30 minút pred skončením otváracích hodín.

Otváracie hodiny sú zverejnené na pizzamilano.sk.

Hmotnosti jedál sú uvádzané v surovom stave.

Cena

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Platbu je možné zrealizovať osobne pri prevzatí tovaru pri rozvoze, a to hotovosťou alebo gastro lístkami.

Pri osobnom odbere je možné realizovať platbu hotovosťou, gastro lístkami, alebo platobnou kartou.

Podmienka 18 rokov

Návštevník, ktorý nedosiahol 18 rokov je oprávnený nakupovať výhradne produkty neobsahujúce alkohol (jedlá, nealko nápoje).

Poplatky

Za objednávky obsahujúce alkohol účtujeme poplatok vo výške 2€.

Dodacie a platobné podmienky

Pizzeria Pizza Milano je rozvozová firma, nie donášková služba.

Pri doručení Vás bude telefonicky kontaktovať náš kuriér.

Naši kuriéri Vám volajú na Vami uvedené telefónne čísla v dostatočnom predstihu, aby ste boli pripravení na prebratie objednávky z auta.

UPOZORNENIE: Zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov! Tovar bude doručený len osobám, ktoré sa pri preberaní zásielky preukážu dokladom totožnosti a ich vek bude vyšší ako 18 rokov.

Pizzeria Pizza Milano doručuje do nasledujúcich miest/obcí: Belá, Bystrička, Dolný Kalník, Drážkovce, Horný Kalník, Košťany nad Turcom, Lipovec, Martin, Necpaly, Sklabinský Podzámok, Sklabiňa, Sučany, Turčianske Jaseno, Turčianske Kľačany, Turčiansky Peter, Vrútky, Žabokreky.

Cena rozvozu

Predávajúci si účtuje nasledujúce ceny za dodanie produktu na základe miesta dodania:

 • Zdarma: Bystrička, Dolný Kalník, Drážkovce, Horný Kalník, Košťany nad Turcom, Martin, Turčianske Jaseno, Vrútky, Žabokreky
 • 2€: Belá, Necpaly, Turčiansky Peter
 • 3€: Lipovec, Sklabinský Podzámok, Sklabiňa, Sučany
 • 4€: Turčianske Kľačany

Predávajúci sa zaväzuje:

Dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.

Adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – cca 45min., až 1 hodinu a 30 min. Niekedy však nie je možné tento interval dodržať, najmä v čase od 17:00-22:00 hod., alebo ak sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti, ako napríklad hustá mestská premávka, nepriazeň počasia a pod. V takýchto prípadoch môže dôjsť meškaniu, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný na dohodnutie ďalšieho postupu.

Vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok.

Kupujúci sa zaväzuje:

Prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar.

Reklamačný poriadok

Reklamácie sú vybavované:

Telefonicky denne počas otváracích hodín na tel. č. 0907 391 404.
Prostredníctvom rozvozcu Pizza Milano.
Osobne po dohode na prevádzke.

Záruka

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní rozvozcom firmy nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru

Osobne.

Prostredníctvom rozvozcu Pizza Milano.

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

Pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti.

Pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje
Poskytnutie informácií a oznámení ohľadom spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má podľa Nariadenia EÚ tieto práva týkajúce sa ochrany osobných údajov:

 • PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie jej osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
 • PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.
 • PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa písomné potvrdenie o tom či sa spracúvajú osobné údaje. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva.
 • PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV, NA VYMAZANIE, NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, resp. neúplné údaje doplnil, obmedzil spracúvanie osobných údajov, alebo aby osobné údaje vymazal.
 • PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 • PRÁVO NAMIETAŤ. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 • AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

V zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rada EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EU“) a ust. § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Milan Liháň, Majakovského 6, 036 01 Martin, IČO: 40991083, DIČ: 1032412458, IČ DPH: SK1032412458, zapísaný v živnostenskom registri OU-MT, č. živnostenského registra 506-14511.  (ďalej len „prevádzkovateľ“) poskytuje dotknutej osobe tieto informácie a oznámenia:

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Milan Liháň, Majakovského 6, 036 01 Martin, IČO: 40991083, DIČ: 1032412458, IČ DPH: SK1032412458, zapísaný v živnostenskom registri OU-MT, č. živnostenského registra 506-14511.

Zástupca prevádzkovateľa:

Milan Liháň

Zodpovedná osoba:

Milan Liháň

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe týchto právnych základov je nevyhnutné:

 • spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • spracovávanie je nevyhnutné pre nákup tovaru a služieb,
 • spracovávanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to na účel priameho marketingu,
 • na základe súhlasu dotknutej osoby udeleného na účel registrácie na webových stránkach prevádzkovateľa.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany na spracúvanie osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu sa považuje za oprávnený záujem na spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom v zmysle bodu 47 recitálu nariadenia EU. Dotknutá osoba má právo namietať proti takému spracúvaniu vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom, bez ohľadu na to, či ide o pôvodné alebo ďalšie spracúvanie, a to kedykoľvek a bezplatne, pričom ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje sa budú poskytovať:

 • osobám, ktoré sa budú podieľať na plnení zmluvy uzavretej s dotknutou osobou a ktorým je nevyhnutné,
 • osobe, ktorá vykonáva pre prevádzkovateľa účtovné a daňové služby.

Osobné údaje neposkytneme tretím osobám

Informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:

Prevádzkovateľ nezamýšľa poskytovať údaje mimo krajín Európskej únie a krajín, ktoré sú zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho priestoru. Preto nebudú osobné údaje poskytované do tretích krajín.

Doba uchovávania údajov:

Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a dobu vyžadovanú právnymi predpismi upravujúcimi archiváciu údajov.

Osobné údaje spracúvané výlučne na účel registrácie na webových stránkach prevádzkovateľa budú spracúvané pod dobu trvania platnosti tejto registrácie.

Osobné údaje potrebné na vykonávanie priameho marketingu budú uchovávané počas trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov, pokiaľ predtým nedôjde k namietaniu voči ich spracúvaniu dotknutou osobou.

Informácia, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a taktiež požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.

Informácia o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.